Hovedseksjon

Elevrådet

Representanter fra klassene møtes cirka hver tredje uke og har jevnlige møter med ledelsen. På den måten kan den enkelte elev gjennom sine tillitsvalgte representanter formidle de sakene de synes er viktige til lærere og ledelse. Dette er en måte å fremme demokrati og medvirkning på. 

Elevrådet arbeider blant annet for at alle elever skal oppleve trivsel og tilhørighet til skolen. Da er både det faglige og det psykososiale miljøet viktig. 

To representanter fra elevrådet deltar i driftsstyret som er skolens styringsorgan.