Driftsstyret

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å: 

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Eikelund vgs og de andre videregående skolene i Oslo består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.  

Møtene er åpne, og saksliste og referater legges ut på skolens nettsider. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker!  

Medlemmer av driftsstyret: 

Jan Håndstad (leder, ekstern representant), jan.handstad@nav.no 
Erling Kokkersvold (styremedlem, ekstern representant), erling.kokkersvold@isp.uio.no 
Nicolai Nørbech (ekstern representant), nicolay.bryhnnorbech@diakonsyk.no 
Tonje Røseth (rektor), tonje.roseth@ude.oslo.kommune.no 
Magne Føreland (studieleder), magne.foreland@ude.oslo.kommune.no 
Åsne Solheim (representant for de ansatte), asne0603@osloskolen.no 
Ellen Rodin (representant for de ansatte), ellenr1109@osloskolen.no 
2 elevrepresentanter