Driftsstyret

Akerselva

Driftsstyret oppgaver:
• å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
• å vedta strategisk plan for skolen
• å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
• å behandle resultater fra brukerundersøkelser
• å påse at skolen driver skolebasert vurdering


Leder Erling Kokkersvold (ekstern representant), erling.kokkersvold@isp.uio.no

Jan Håndstad (ekstern representant), jan.handstad@nav.no

Nicolai Nørbech (ekstern representant), nicolay.bryhnnorbech@diakonsyk.no

Tonje Røseth (rektor), tonje.roseth@ude.oslo.kommune.no

Magne Føreland (studieleder), magne.foreland@ude.oslo.kommune.no

Åsne Solheim (representant for de ansatte), asne0603@osloskolen.no

Ellen Rodin (representant for de ansatte), ellenr1109@osloskolen.no

2 elevrepresentanter