Informasjon til elever skoleåret 2020-2021

KORONASITUASJONEN 

Dersom du ikke kan møte på skolen grunnet karantene eller symptomer på covid-19, vil du kunne følge opplæringen på Teams. Elevene får da fraværskoden A – annen avtalt opplæring – fordi eleven deltar i den alternative opplæringen. Det er viktig at elever som kan være smittet, holder seg hjemme når det er nødvendig ut fra smittevernhensyn. Elever har en plikt til å ta imot opplæring i den form den blir gitt. Det er en forutsetning at fravær kodet A – annen avtalt opplæring – gis når eleven følger opp avtalt opplæring.

 

OVERORDNET MÅLSETTING MED SKOLEGANGEN
Den overordnede målsettingen er at du skal fullføre og bestå de fagene du starter på. Som elev i videregående skole har du plikt til å møte og delta aktivt i opplæringen. Du må også møte til vurderingssituasjonene i de ulike fag, slik at faglærer har grunnlag for å sette karakter. Dersom faglærer mangler et slikt grunnlag, vil du få et varsel.

KONTAKTLÆRER
Kontaktlæreren har hovedansvaret for oppfølgingen av deg som elev. Du kan ta opp alle forhold som angår din skolegang med vedkommende. Kontaktlærer vil samarbeide med din behandler, og ha samtaler med deg jevnlig i løpet av skoleåret.

RÅDGIVER
Skolens rådgiver hjelper elevene med alle type henvendelser, for eksempel spørsmål om utdanning og jobb.

ELEVRÅD
Hver høst velger elevene elevrådsrepresentanter til skolens elevråd. Elevrådet har jevnlige møter med rektor. Alle elever kan be elevrådsrepresentanter om å ta opp saker i elevrådet. To representanter fra elevrådet deltar i driftsstyret, som er skolens styringsorgan.

BRUK AV IKT
Vi benytter skoleplattformen ITS Learning. Du vil finne ukeplaner og informasjon på denne plattformen. Fravær føres i Skolearena.

FRAVÆR

Hvis du skal være borte fra skolen, skal du gi beskjed til kontaktlærer. Dette kan gjelde fravær pga. reise, medisinske grunner, religiøse høytider, begravelse m.m. Dersom du er fraværende på grunn av sykdom, må foresatte eller myndig elev gi beskjed til kontaktlærer så raskt som mulig.

UTLÅN AV LÆREBØKER
Skolen låner ut lærebøker. Bøkene må behandles pent og leveres inn ved skoleslutt. Tapte bøker må erstattes.

FOTOGRAFERING OG SKOLEBEVIS/ELEVKORT
Elever som ikke har skolebilde, må fotograferes ved skolestart. Bildet skal brukes til skolebevis. Disse fås på kontoret hos administrasjonsleder.  

KAFFE, TE, AVISER
Du er velkommen til å forsyne deg med gratis kaffe og te på elevrommet. Der finner du også dagens aviser og tidsskrifter.

MIDTTIME
Hver torsdag klokka 1105 - 1150 benyttes tiden til kulturelle og sosiale aktiviteter som for eksempel konserter, foredrag, formingsaktiviteter, quiz, spill, tur, yoga, leksehjelp, matlaging og musikkgruppe. Etter midttimen serveres det lunsj i elevrommet. NB: Pga koronasituasjonen kommer aktivitetene i midttimen til å gjennomføres i klassene.