Informasjon til elever skoleåret 2018-19

OVERORDNET MÅLSETTING MED SKOLEGANGEN
Den overordnede målsettingen er at du skal fullføre og bestå de fagene du starter på. Som elev i videregående skole har du plikt til å møte og delta aktivt i opplæringen. Du må også møte til vurderingssituasjonene i de ulike fag, slik at faglærer har grunnlag for å sette karakter. Du vil få varsel om fare for manglende vurderingsgrunnlag fra faglærer, hvis du har uteblitt fra vurderingssituasjoner.

 

KONTAKTLÆRER
Kontaktlæreren har hovedansvaret for oppfølgingen av deg som elev. Du kan ta opp alle forhold som angår din skolegang med vedkommende. Kontaktlærer vil samarbeide med din behandler, og innkalle deg til elevsamtaler jevnlig i løpet av skoleåret. Temaet vil være din faglige progresjon og utfordringer, motivasjon og oppmøte.

 

TAUSHETSPLIKT
Alle ansatte ved skolen har taushetsplikt. Kontaktlærer vil samarbeide med din behandler. Kontaktlærer vil samarbeide med foresatte for elever under 18 år, og også med elever over 18 år etter samtykke.

 

RÅDGIVNING
Rådgiver: Bente Godlien.
Alle elever skal i løpet av året ha en samtale med Bente for å snakke og planlegge rundt fremtidig utdanning og yrkesvalg. Hos rådgiver vil du få hjelp med informasjon og innsøking til høyskoler og universiteter. Denne hjelpen og informasjonen vil du få individuelt og i grupper.

Lærer/ OT-rådgiver: Jørund Folstad.
Jørund følger opp og gir råd og veiledning til elever som skal finne passende arbeid etter skolegangen på Eikelund vgs.


PERMISJON

Ved pålagt fravær utover en dag kan du søke om permisjon. Skjema finnes på kontoret. Dette skjemaet skal leveres kontaktlærer som eventuelt anbefaler dette. Rektor vurderer søknaden, og eventuelt innvilger denne.

 

ELEVRÅD
Hver høst velger elevene elevrådsrepresentanter til skolens elevråd. Elevrådet har jevnlige møter med ledelsen ved skolen. Alle elever kan be elevrådsrepresentanter om å ta opp saker i elevrådet.

Elevrådet kommer med forslag til sosiale aktiviteter, og hjelper til med gjennomføringen av en del aktiviteter. Elevrådet blir bedt om å ta opp saker som har betydning for det psyko-sosiale miljøet/ læringsmiljøet på skolen. På denne måten blir skolens personale bedre i stand til å legge forholdene til rette slik at elevene får et godt skoleår.

To representanter fra elevrådet deltar i driftsstyret, som er skolens styringsorgan.


BRUK AV IKT

Bruk av IKT er en av de fire grunnleggende ferdigheter som skal vektlegges i opplæringen. Vi har PC som skal benyttes på skolen. Vi benytter skoleplattformen ITS Learning. Du vil finne ukeplaner og mye informasjon på denne plattformen. Fravær føres i Skolearena.


BRUK AV MOBIL PÅ SKOLEN

Vi oppfordrer alle elever til å benytte mobiltelefoner minst mulig på skolen, da vi ønsker å fokusere på å bygge gode relasjoner til hverandre uten for mange forstyrrelser og tidstyver.


UTLÅN AV LÆREBØKER

Skolen låner ut lærebøker. Bøkene må behandles pent og leveres inn ved skoleslutt. Tapte bøker må erstattes.

 

FOTOGRAFERING OG SKOLEBEVIS/ELEVKORT
Elever som ikke har skolebilde, må fotograferes ved skolestart. Bildet skal brukes til skolebevis. Disse fås på kontoret hos konsulent Anne-Merete.

 

LÅNEKASSEN
Søknadsskjema finnes på Lånekassens hjemmeside. Trenger du hjelp og veiledning, kan du kontakte rådgiver Bente.

 

KAFFE, TE, AVISER
Du er velkommen til å forsyne deg med gratis kaffe og te på elevrommet. Du finner også dagens aviser og noen tidsskrifter på elevrommet.

ENKEL FROKOST.
Enkel frokost blir servert på elevrommet mellom klokken 8.30-09.15. Vi oppfordrer deg likevel til å ta egen med skolemat. Husk å rydde inn i oppvaskmaskinen etter måltidet!


TUR TIL VANGEN

Overnattingstur til Vangen skistue i Østmarka 

  • 6-7 september: Yrkesfag 

  • 20 – 21 september: Påbygg og 23/5
    Detaljer om turen kommer senere.  


MIDTTIME

Hver torsdag kl.11.05-11.50 benyttes tiden til sosiale aktiviteter som for eksempel formingsaktiviteter, boccia, quis, diverse spill, turgåing, yoga, leksehjelp, matlaging, musikkgruppe  mm. Elevene velger hvilken gruppe de vil delta i.

Etter midttimen serveres det felleslunsj i elevrommet. Skolen spanderer dette. Vi har en gruppe elever, sammen med en lærer, som står ansvarlige for matlagingen.