Hovedseksjon

Søknad og inntakskrav

Her finner du digitalt søknadsskjema for skoleåret 2024-2025. Det er ikke lenger mulig å sende søknad per post. Alle vedlegg må lastes opp i tilknytning til søknaden innen fristen 1 februar. Du som søker trenger MINID for å opprette søknad. Alle opplysninger overføres over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Til høyre finner du mal for behandlerskjema. Dette fylles ut av din behandler (psykolog i BUP/DPS) og du må selv laste dette opp i søknaden sammen med karakterutskrifter og eventuell annen relevant informasjon, som for eksempel sakkyndig vurdering fra PPT. Her er lenke til søknadsskjema: 

Søknad om inntak til Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien videreående skoler 

 

NB: Søknadsfrist 1 februar. 

Søknaden blir besvart via digipost. Dette betyr at du som søker må registrere en bruker på https://www.digipost.no/

Er du rådgiver på en skole og skal hjelpe en elev med å søke? 

Det er eleven selv som skal logge seg inn og søke skoleplass. Alle vedlegg skal samles inn og lastes opp før søknaden sendes. Behandlende instans er behandler på BUP eller tilsvarende. 

Følgende krav og prioriteringer gjelder ved opptak til Eikelund videregående skole. 

Utdanningsetaten i Oslo har formulert følgende krav og prioriteringer ved opptak til Eikelund, Kirkeveien og Kongsskogen videregående skole.

Målgruppe for Eikelund vgs 

Målgruppen for tilbudet er elever som er bosatt i Oslo*, og oppfyller følgende kriterier:

 • har psykiske vansker. 
 • er i behandling innenfor psykisk helse. 
 • har behov for opplæring i mindre grupper, tettere oppfølging og et tilbud der fagene kan tas over lengre tid. 

* Søkeren tilhører Oslo hvis folkeregistrert i Oslo per søknadsfrist 1. februar 2024. Vi regner også som hjemmehørende i Oslo søkere som flytter med/til foresatte i Oslo etter søknadsfristen. Dette må dokumenteres, jf "Informasjon fra Oslo" på vilbli:
https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo/flytting/a/031035

Se menypunktet Fagtilbud for mer om skolens tilbud av fag og utdanningsprogram, artikkelen Vår profil for nærmere beskrivelse av målgruppen. Merk også at søkere til seks fag til generell studiekompetanse må fylle 21 år i opptaksåret.  

Søknaden må inneholde følgende:

Søkeren må benytte det digitale søknadsskjemaet for Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien videregående skole. 

I tillegg søknaden inneholde følgende vedlegg:

 • Dokumentasjon på at søkeren er i behandling for psykiske vansker og/eller rusavhengighet (gjelder kun Kirkeveien) eller at behandlingen er planlagt å ta til ved skolestart. Dette kan være en uttalelse fra BUP, DPS eller privat psykolog.
 • Karakterutskrift. 

I tillegg kan følgende vedlegg være aktuelt: 

 • Dersom søkeren har hatt helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten i grunnskolen, må sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak om fritaket legges ved.
 • Sakkyndig vurdering fra PPT, eventuelt uttalse fra skolen. 
 • Dersom det foreligger: Søkerens aktivitetsplan fra NAV eller en individuell plan (IP). Oppgi kontaktinformasjon til NAV-kontoret i bydel og navnet på saksbehandler

 

 

Prioritering av søkere

Søknaden må være fullstendig med all nødvendig dokumentasjon.

Flere søkere vil oppfylle disse kravene. Skolen foretar da en prioritering ut fra gjeldende kriterier . Det skilles mellom interne og nye søkere og det gjøres en prioritering ut fra rettigheter til opplæring. Innenfor hver av hovedkriteriene prioriteres søkerne ut fra tilretteleggingsbehov og forutsetninger for å gjennomføre opplæringen.

Prioritering av søknader mottatt innenfor søknadsfristen

Søknader med vedlegg mottatt innen frist 1 februar blir prioritert. 

NB: Mangelfull dokumentasjon kan føre til at søknaden ikke blir vurdert. 

Prioritering av interne søkere

Søkere som allerede er elever ved Kirkeveien,  Kongsskogen eller Eikelund videregående skole prioriteres foran nye søkere dersom:

 • Eleven mangler fag for å få generell eller spesiell studiekompetanse eller mangler andre nødvendige fag for å kunne gå videre i opplæringsløpet
 • Eleven har hatt en forsvarlig progresjon i opplæringen og kan nyttiggjøre seg videre opplæring


Prioritering av nye søkere ut fra rettigheter til opplæring

Søkerne prioriteres i følgende rekkefølge ut fra rettigheter til opplæring:

 1. Ungdom med rett til videregående opplæring, jf. § 3-1 i opplæringsloven
 2. Voksne i kategori 3, 4 og 5 (nedenfor) som har startet et løp, og har fullføringsrett eller voksenrett
 3. Unge voksne (under 25 år uten ungdomsrett) som ikke har fullført videregående opplæring
 4. Unge voksne (under 25 år uten ungdomsrett) som har fullført et treårig løp, men har mange enkeltfag som ikke er bestått
 5. Voksne (over 25 år) som har rett til videregående opplæring som voksne


Øvrig prioritering av nye søknader

Hvis det er flere nye søkere enn plasser innenfor en rettighetsgruppe, skal søkerne prioriteres ut fra følgende kriterier:

1.       Eleven har stort behov for den tilrettelegging skolene kan gi

 • Søknaden dokumenterer et stor behov for opplæring i mindre gruppe.
 • Søknaden dokumenterer et stort behov for tett oppfølging i opplæringen.
 • Søknaden dokumenterer at eleven har et stort behov for et lite og oversiktlig læringsmiljø.
 • Søknaden dokumenterer at eleven har et stort behov for personale med kompetanse på psykiske/sosiale vansker og/eller vansker knyttet til bruk av rusmidler (gjelder kun Kirkeveien).
 • Søknaden dokumenterer at eleven etter å ha prøvd ordinær videregående opplæring tidligere, ikke har kunnet gjennomføre denne på grunn av psykiske vansker.


2.      
Eleven har forutsetning for å kunne gjennomføre opplæringen innenfor skolenes rammer

 • Eleven har læreforutsetninger for å kunne oppnå studie- eller yrkeskompetanse og har dette som målsetting.
 • Eleven er i stand til å møte til opplæringen og å gjennomføre denne sammen med andre elever når opplæringen er tilrettelagt i mindre grupper, og eventuelt når eleven kan bruke lenger tid på opplæringen ved å ta færre fag enn normal progresjon.


Skolens vurdering av kriteriene

Skolen (inntaksorganet) foretar en helhetlig vurdering av søknaden  der de vurderer i hvilken grad søkeren oppfyller hvert kriterium og hvor mange kriterier som blir oppfylt. Hvert av de to hovedkriteriene vektlegges likt.