Vår profil

Vi har 85 elevplasser og 13 ansatte. 

Hos oss går elever som på grunn av psykiske vansker har behov for et roligere tempo og opplæring i mindre grupper. Det betyr at den tilpassede opplæringen strekker seg over lengre tid med færre fag enn i ordinær skole (for eksempel VG1 yrkesfag / Påbygg over to år).

Elevene får tett oppfølging fra alle ansatte på skolen, det være seg kontaktlærere, faglærere, rådgivere, helsesøster, studieleder, kontoransatt og rektor. Skoleklassene er halvparten så store som i ordinære klasser, og miljøet preges av ro, god struktur og trygghet.

Skolen har eksamensrett og fagtilbudet er det samme som i ordinær videregående skole. 

Skolen tilbyr følgende studieretninger:

  • Design- og håndverk Vg1 (over 2 år)
  • Helse og oppvekst Vg1 (over 2 år)
  • Påbygg til generell studiekompetanse (over 2 år)
  • 6 fag til generell studiekompetanse (23/5 regelen, over 2 år)


Målet er at alle elever som starter på Eikelund videregående skole skal fullføre og bestå de fagene de har fått tilbud om. Det er en klar sammenheng mellom elevenes frammøte på skolen og faglige resultater.

Vi vet at hvis elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp. Vi er en "Drømmeskole". Det vi si at vi jobber systematisk med det psykososiale miljøet ut i fra et helsefremmende perspektiv. Drømmeskolen er en del av Helsedirektoratets satsning «Psykisk helse i skolen» og er et tiltak for ungdoms- og videregående skoler, utviklet av Voksne for Barn. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet, tilhørighet og får brukt sine ressurser.

Vi satser ellers på trivselstiltak som felles lunsj for elever og ansatte èn gang i uken/torsdager kombinert med midttime hvor vi tilbyr leksehjelp og sosiale aktiviteter som for eksempel avspenningsøvelser, musikk- eller strikke- og klesrepareringsgruppe med mer. Skolen deltar dessuten i Den kulturelle skolesekken med diverse aktiviteter, samt at elever og ansatte ofte drar på museum, litterær byvandring, kino og teaterbesøk.

Skolens ansatte er opptatt av å støtte elevene i deres utvikling!

Her finner du oss: