Elevundersøkelsen 2021

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data
fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra
undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på
www.udir.no/statistikk.
Hvordan gjennomføres undersøkelsen?
Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. For deg som elev er det frivillig å svare
på Elevundersøkelsen. Du kan starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål du ikke ønsker
å svare på.
Behandlingsansvar og personvern
Når du svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om deg. Dette
kalles personopplysninger. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene
dine blir behandler riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i
undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og de må følge samme regelverk om
personopplysninger.
Du oppgir ikke navn og det er heller ikke knyttet personnummer til svarene dine i
Elevundersøkelsen. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom
påloggingskoden du har fått og selve besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å finne ut av
hvem som har svart hva i undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk
mulighet for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for
eksempel ved små skoler der noen har bakgrunnskunnskap om de som har svart. Derfor har vi
svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene – det gjelder for skolene,
skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Det er lagt inn egne regler (prikkeregler)
for å skjule resultater og dermed redusere faren for at noen indirekte kan gjenkjenne hvem
som har svart hva. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det
mulig å gjenkjenne dine svar.
I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for behandling
av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring.
Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er
personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det
supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til
friskoleloven § 2-3.
Har du spørsmål?
For mer informasjon kontakt skolen din. Du finner også mye informasjon på
www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til
Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no
Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse
med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets
nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-tildatatilsynet/
Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Telefon: + 47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no
In